Our Team

Shahi Raj

Shahi Raj

Sales Representative

Phone: 905.672.1234

Cell: 416.917.3786